Tag: Danson Tang

Boyhood (2017)

Boyhood 我们的少年时代 is a 40-episode Chinese TV series starring Karry Wang Jun Kai (The Great Wall), Roy Wang Yuan (Legend of Chusen), Jackson Yi …