Tag: Legend of Banshu

The Legend of Banshu (2016)

  The Legend of Banshu aka Ban Shu Chuan Qi 班淑传奇 is a 38-episode Chinese palace drama starring Jing Tian as the …